РУССКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ БИЗНЕСА IV - Деловая переписка в России

Úroveň - B 2.2 pokročilí Další rozvíjení komunikativní kompetence posluchačů ve sféře obchodní a komerční ruštiny, a to v hovoru, poslechu a čtení. Studenti budou pracovat s jednoduchými odbornými texty z ekonomicky a marketingově orientovaných současných ruských periodik. Okruh mluvnických znalostí bude upevňován a rozšiřován s ohledem na potřeby probíraných témat. Textové materiály budou sloužit jak k získání profesní slovní zásoby, tak sociokulturní kompetence studentů. Témata zařazená do této části bezprostředně a logicky navazují na předchozí část s cílem dalšího rozvíjení komunikativní kompetence studentů ve sféře komerční ruštiny. Kurz je zaměřen na seznámení s důležitými dokumenty užívanými v oblasti zahraničního obchodu a na seznámení se specifiky a pravidly ruské obchodní korespondenci. Vedle získání důležitých informaci se budou studenti učit, jak vyplňovat dokumenty v zahraničním obchodě v ruštině a psát obchodní dopisy. Formou rozmanitých cvičení a testů si studenti budou upevňovat získané vědomosti ve všech základních jazykových dovednostech - hovoru, poslechu, čtení s porozuměním, psaní a mluvnici.