Cílem předloženého projektu je vytvořit plnohodnotné učební texty v podobě e-learnignových cvičebnic, které by umožnily zkvalitnit výuku předmětů, jež studentům navazujících studijních programů rozšiřují jejich znalosti z oblasti obecné ekonomie. V případě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné se pak jedná o dva předměty, jež jsou pravidelně vyučovány prvním spoluřešitelem projektu: „PMIB – Mikroekonomie B“ a „PMAB – Makroekonomie B“. Potřeba podpory výuky těchto předmětů prostřednictvím vlastních cvičebnic vyplývá z dlouhodobé zkušenosti pedagogů, jež dané kurzy vyučují a kteří se, zejména v případě průběžných testů zaměřených jak na teoretické znalosti studentů, tak zejména na jejich schopnost řešit výpočetní příklady z oblasti makroekonomie a mikroekonomie, potýkají s poměrně vysokou neúspěšností studentů. Současně je také záměrem členů řešitelského týmu, představit studentům danou problematiku v poněkud komplexnější podobě, než je tomu v případě jednotlivých podkladových materiálů, které jim poskytují jednotliví vedoucí seminářů. Zde máme na mysli zejména využití všech možností, jež při přípravě těchto textů nabízí soudobé textové editory. Při vlastním řešení projektu bude řešitelkou projektu kladen značný důraz na konzultace se zástupci ostatních českých vysokých škol. Cílem tohoto projektu je tedy vytvořit dvě kvalitní cvičebnice, které by byly plně využitelné nejen v rámci výuky probíhající na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, ale také v rámci výuky výše uvedených předmětů na ostatních českých vysokých školách a jež by vycházely z požadavků, které vyplynou z diskuse vedené s těmi vyučujícími, kteří se v průběhu výukového procesu věnují právě problematice středně pokročilé mikroekonomie a makroekonomie.